Home / Dream Team

Dream Team

EDITOR IN CHIEF
 Natasha Khan Kazi

FOUNDERS
Saira Doja, Vaishali Rao, Mariam Kamal, Natasha Khan Kazi

SITE DESIGN
Mariam Kamal

PAST CONTRIBUTORS:
Tashween Ali, Hana Ahmed, Bianca Alexis, Irene Mahmud, Billy Rood, Tony Veloz, Katherine Wright, Saleha Abbasi
Kash Amin, Swetha Amruthur, Sanaa Ansari, Dr. Reema Batra, Tirusha Dave, Dil, Divya Guleria, Munia Islam, Salma Khan
Rachna Khola. Vandana Makker, Sharmeen Noor, Sheebani Patel, Dr.(Ms) Udhay Sidhu, Aarti Singh
Avneet Singh. Natashah Torki. Kanwal Ullah, Kaveri Valliapan, Sangya Trivedi